Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ODZIANE KRĄGŁOŚCI”

§1

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.odzianekraglosci.pl prowadzony jest przez Justynę Kur prowadzącą działalność gospodarczą pod Odziane Krągłości Justyna Kur wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Socjalna 13/11, 93-324 Łódź, NIP 9820387126, REGON 522087267, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon: 531512191

1.2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawartej z klientem.

1.3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§2

Definicje

DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.odzianekraglosci.pl,

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru,

TOWAR – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów,

KONTO – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto,

REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego,

SPRZEDAWCA – Justyna Kur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Odziane Krągłości Justyna Kur, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8791223426, nr REGON 340021480, ul. Heleny Piskorskiej 17e/62, 87-100 Toruń.

§3

Wymogi techniczne

3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • Przeglądarka internetowa,
 • Dostęp do poczty elektronicznej

§4

Realizacja zamówienia

4.1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numer podany na stronie internetowej Sklepu.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

4.3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

4.4. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

4.5. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie – założyć w nim Konto albo dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych.

§5

Płatność za zamówienie

5.1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • Za pośrednictwem bramki płatniczej Paynow,
 • Za pobraniem tj. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia.

5.2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, tradycyjnym przelewem, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

5.3. Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.

§6

Dostawa zamówienia

6.1. Przesyłki krajowe:

 • Paczkomat InPost 15 zł,
 • Kurier InPost 18 zł,
 • Kurier InPost (pobranie) 22 zł.

6.2. Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 1-5 dni roboczych – w zależności od dostępności produktu.

§7

Odstąpienie od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia (klient może sformułować oświadczenie samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru oświadczenia, dostępnego na dole regulaminu lub w zakładce Zwroty).

7.2. Oświadczenie można składać również na adres e-mail: [email protected]

7.3. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik

7.4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

7.5. Wraz ze zwracanym produktem/produktami należy dołączyć wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

7.6. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.

7.7. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.8. Zwrot wykonywany jest na konto z którego było opłacone zamówienie, nie dotyczy to opcji dostawy za pobraniem – w tym przypadku należy wpisać nr konta do zwrotu pieniędzy na formularzu.

§8

Reklamacje

8.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

8.2. Klient może na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • Zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady.

8.3. Reklamację należy składać na adres pocztowy bądź mailowy.

8.4. W sytuacji, gdy okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dostarczenia tego towaru na koszt sprzedawcy na adres pocztowy podany w punkcie §1 Postanowienia ogólne.

8.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 14 dni.

§9

Ochrona prywatności

9.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetworzenie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

9.2. Klient może, również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych w tym biuletynu handlowego.

9.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§10

Własność intelektualna

10.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.